มีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อปกป้องระบบนิเวศของเมืองในแอฟริกาใต้: ขึ้นอยู่กับสภาที่จะใช้

มีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อปกป้องระบบนิเวศของเมืองในแอฟริกาใต้: ขึ้นอยู่กับสภาที่จะใช้

โลกกำลังประสบกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเมือง ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น พื้นที่สีเขียวที่วางแผนไว้ และความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงถนน หลังคา สวนสาธารณะ ต้นไม้ แม่น้ำ และคุณลักษณะของเมืองอื่นๆ ระบบนิเวศให้บริการต่างๆเช่น การควบคุมคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ในเมือง บทบาทของพวกเขาในการควบคุมสภาพอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมืองโดยทั่วไปมีอากาศอบอุ่นกว่า

พื้นที่ชนบทโดยรอบ ความเขียวขจีและพืชพรรณช่วยบรรเทาสิ่งนี้

ด้วยการให้ร่มเงาและกรองอากาศ นอกจากนี้ยังดูดซับก๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษอื่นๆ แต่บริการของ ระบบนิเวศกำลังถูกคุกคามทุกที่ในโลก การพัฒนาและ การขยายตัวของเมืองทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ มลพิษ และการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก สิ่งนี้ส่งผลต่อความสามารถของระบบนิเวศในการให้บริการที่ผู้คนต้องการอย่างยั่งยืนสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ในแอฟริกาใต้ บริการของระบบนิเวศเหล่านี้ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และต้นไม้ข้างถนน ได้รับการคุ้มครองต่ำเกินไป พวกเขามีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ การแทรกแซงเป็นสิ่งจำเป็น ระเบียบในแง่ของกฎหมายเป็นการแทรกแซงรูปแบบหนึ่ง

แอฟริกาใต้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ สิ่งเหล่านี้ใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผู้คนมีสิทธิที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้ผ่าน มาตรการ ทาง กฎหมายและมาตรการอื่นๆ

ศาลสูงได้พบว่ารัฐบาลท้องถิ่น “อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดที่จะรู้ เข้าใจ และจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น” แต่รัฐบาลเหล่านี้มีเครื่องมือที่จำเป็นหรือไม่? เพื่อหาคำตอบ เราได้ทำการศึกษาเพื่อดูว่ากฎหมายของแอฟริกาใต้เหมาะสมสำหรับการปกป้องกฎระเบียบปากน้ำในเมืองหรือไม่

ข้อค้นพบหลักคือมีตัวเลือกทางกฎหมายเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ แต่เครื่องมือทางกฎหมายหลายอย่างยังถูกใช้งานน้อยเกินไป พวกเขายังแตกต่างกันในประสิทธิภาพของพวกเขา จำเป็นต้องมีนวัตกรรมการปกครองท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน เทศบาลของแอฟริกาใต้สามารถและควรทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการปกป้องบริการระบบนิเวศในเมือง

การรวมกันของกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายของรัฐบาล

ท้องถิ่น และกฎหมายการวางแผนเชิงพื้นที่ในแอฟริกาใต้มีเครื่องมือการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมากมายสำหรับเทศบาลที่จะใช้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และเชิงพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ แผนเทศบาล แผนผังการใช้ที่ดิน และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับ

เมืองยังสามารถใช้คำสั่ง ประกาศการปฏิบัติตาม สิ่งจูงใจ และข้อตกลงต่างๆ ตัวอย่างหนึ่งคือข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างเทศบาลกับภาคเอกชน จากนั้นมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลหรือคณะกรรมการเขต ตราสารเหล่านี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของรัฐบาลท้องถิ่นและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่รัฐสภาประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2539

แต่เป็นหน้าที่ของเทศบาลทุกแห่งที่จะนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้และเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น นี่คือสิ่งที่ eThekwini Metro (เดอร์ บันบนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาใต้) ทำกับแผนผังเมืองฉบับแก้ไข โครงการนี้มีลักษณะเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไปตามความสามารถในการปกป้องบริการของระบบนิเวศในเมือง หลายคนยังสำรวจไม่ทั่วถึง เราพบว่าการวางแผนเชิงพื้นที่และข้อบังคับเทศบาลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สองอย่าง

ยกตัวอย่างเทศบาลเมือง Ekurhuleni ทางตะวันออกของโจฮันเนสเบิร์ก ใช้กฎหมายกำหนดผลที่ตามมาและบทลงโทษสำหรับความเสียหายหรือการย้ายต้นไม้ เทศบาล Cape TownและTshwaneมีแผน bioregional ที่จัดเตรียมมาตรการปรับตัวด้านสภาพอากาศและบริการระบบนิเวศโดยเฉพาะ

นอกเหนือจากการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในปี 2564

แถลงการณ์ของพรรคการเมืองที่เข้าร่วมการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในปี 2564 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและบริการขั้นพื้นฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปกป้องระบบนิเวศส่วนใหญ่มักถูกมองข้าม นั่นคือการกำกับดูแล: ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมเทศบาลอื่นๆ ส่วนใหญ่

การปกป้องบริการระบบนิเวศอาจไม่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบประจำปีของเทศบาล แต่รัฐบาลทั้งหมดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ ทุกคนมีหน้าที่ (ทางกฎหมายและอื่น ๆ ) เพื่อช่วยแก้ไขผลกระทบของการขยายตัวของเมืองต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

การเลือกตั้งนำมาสู่การเริ่มต้นใหม่สำหรับเทศบาล กฎหมายของเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อบริการของระบบนิเวศอย่างเพียงพอ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมการปกครองท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน เทศบาลไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะตราสารที่กฎหมายกำหนดหรือใช้เพียงตราสารเดียว เช่น “แผนพัฒนาเทศบาลแบบบูรณาการ” ที่รู้จักกันดี พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้ลองใช้การผสมผสานที่คำนึงถึงความต้องการของท้องถิ่น ความรู้ในท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลควรเปรียบเทียบต้นทุนระยะสั้นกับผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวด้วย

ยูฟ่าสล็อต / สล็อตเว็บตรง